2016. dec. 3.

A megmenekültek közé sorolhatod magad

Nincsenek megjegyzések:
Keress egy bölcs embert, az igazság tudóját, Isten emberét; keresd őt elszántan, és eszedbe ne jusson az a kifogás, hogy nem találtál senkit; mert az, aki keres, talál. És ne mentegesd magadat azzal, hogy Isten emberei manapság már nem léteznek; mert a világ sosem lehet meg nélkülük. 
Ha pedig egyszer rábukkantál egyre, szorosan tartsd fogva, szolgáld örömmel, a legfőbb boldogságnak azt tartsd, hogy vele lehetsz; szenteld neki magadat, vesd el énedet és saját véleményedet, töltsd be legbelső lényedet lényével, akaratával és az iránta való szereteteddel. Ha elűzne és bezárná előtted ajtaját, ne mozdulj ajtaja elől, s igyekezz olyanná válni, hogy kénytelen legyen elfogadni. Ha aztán elfogad, megtaláltad a helyes utat, s a megmenekültek közé sorolhatod magad. 
Azíz Naszafí

2016. nov. 30.

Advent 2016

Nincsenek megjegyzések:
"Ádvent" szó? Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Prohászka: A világ s a lélek adventje. (1911)
... természetünknél fogva él bennünk a jobb élet adventi vágya...
„... Nekem az a sas kell, mely hegyek, kertek, bércek fölé emelkedik. És ez a krisztusi lélek. Nyissuk ki tehát szemeinket és nézzünk bele abba a krisztusi lélekbe, hogy milyen az ő karácsonya.”

2016. nov. 28.

Le-BaoTinh Pál 1843-ban a börtönből a papnövendékekhez írt leveléből

Nincsenek megjegyzések:
„Mindeme gyötrelmek közepette, amelyek másokat rémíteni szoktak,
Isten kegyelméből öröm és vidámság tölt el,
mert nem egyedül vagyok, hanem Krisztussal.
Mesterünk maga viseli a kereszt teljes súlyát,
reám csupán a legkisebb és utolsó részét helyezi.
Nem puszta szemlélője küzdelmemnek,
hanem ő vívja a harcot.
Ő a győztes.”

2016. nov. 25.

Ezért világa az ember saját magának

Nincsenek megjegyzések:
Álomba merül és testéből kiszáll,
az alvóra éberen alátekint,
fénytestét felölti, megtér honába
az aranyló Ember, a Hattyúkirály.

Alant a fészkére lélegzőn vigyáz,
kiröppen belőle halhatatlanul,
halálon túl kószál vágyát követve
az aranyló Ember, a Hattyúkirály.

Álomba merülve ide-oda száll,
isten ő, számtalan formát teremt,
emitt örvendezik és nőkkel vigad,
amott szörnyűt lát, borzalmasat.Öröme kertjét megláthatod,
de őt nem látja senki sem.

Ezért mondják azt, hogy nem szabad az alvót felriasztani, mert nehéz azt meggyógyítani, akihez nem tér vissza a Lélek. Ezért mondják azt is, hogy a Lélek éber az álomban is. Mert ama dolgokat látja az ember álmában is, mint amiket az ébrenlét világában. Ezért világa az ember saját magának.

részlet az Upanisadokból

2016. nov. 24.

Hogy Isten egészen a miénk lehessen

Nincsenek megjegyzések:
Nem kétséges, hogy a pénz azé, akinek a felirata ott van az érmén: vagy Istené, vagy a teremtményeké. Ezért hát mindenki szorgalmasan nézzen naponta magába, hogy kinek a feliratát látja ott a lelkén. Mi az, amit a leginkább szeret, mi az, amire a leginkább törekszik, ami leginkább betölti elméjét, szívét és lelkét, mi az, ami gondjait eloszlatja s ami megörvendezteti? Mit jelent számára Isten, s mit jelentenek az isteni dolgok? Hogyan áll Isten barátaihoz, az istentisztelethez, s mindahhoz, ami ennek körébe tartozik? Mennyire van Istenre beállítva értelmi és érzelmi világa? Mire irányul akarata, mik a célkitűzései, milyenek a cselekedetei és a szavai? Végül pedig azt is vizsgálja meg, hogyan viszonyul lelke saját magához. Mi az, ami a legjobban megfelel neki és amiben a leginkább örömét leli? A külső vagy a belső dolgok? Élvezetei, vigasztalásai, barátai, hírneve, másokkal szemben kivívott előnye, birtoka, kényelme – vagy az isteni dolgok?Nos, aki így újra és újra felteszi magának ezeket a kérdéseket, és egész mélységében igyekszik átvizsgálni önmagát, az tudomást szerezhet arról, hogy hová tartozik, milyen feliratot hordoz a lelke, s hogy milyen indíttatások határozzák meg. Mert biztos lehet abban, hogy amíg lelke mélyén van valami, ami nem tisztán Istené, s aminek nem kizárólagosan Isten a valódi oka, hanem ő maga vagy valami más – bármilyen kis apróság is legyen az –, Isten sosem lehet egészen az övé; és még ha annyi könnyet hullatna is, mint amennyi víz az óceánban van, az sem segítene rajta.

Johannes Tauler

2016. nov. 21.

Empedoklész töredékei az emberről

Nincsenek megjegyzések:
117.

Mert én egykor voltam már fiú is, leány is,
bokor, madár és tengeri néma hal. 


118. 

Sírtam és jajgattam a szokatlan hely láttán. 
119. 

Micsoda megbecsülésből és mekkora jósorsból

120.

Elérkeztünk ehhez a befedett barlanghoz...

121. 

...örömtelen hely,
ahol gyilkosság, gyűlölet s a haláldémonok más fajtái, 
szárító betegségek, rothadások és folyások tevékenysége
bolyong körbe a sötétben Áté mezején. 


124.

Ó jaj, ó halandók nyomorult neme, ó igen szerencsétlen,
micsoda viszályokból és jajveszékelésekből származtok!

125. 

Mert az élőkből holtat csinált, alakjukat megváltoztatva.

126.

...idegen húsköpennyel burkolva be...


Empedoklész

2016. nov. 12.

A miheztartás végett

Nincsenek megjegyzések:
Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7]. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit [Ter 19,24]. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt.

 Lk 17,26-37