2016. okt. 27.

Előbb tisztává kell lenni

Nincsenek megjegyzések:
"Előbb tisztává kell lenni, és csak utána tisztítani; előbb meg kell tanulni a bölcsességet, és csak utána tanítani; előbb fénnyé kell válni, és csak utána másokat megvilágítani; előbb közeledni kell Istenhez, és csak utána hozzá vezetni másokat; előbb meg kell szentelődni, és utána megszentelni; kézen fogni és okosan tanácsot adni. ... Tudom, kinek szolgái vagyunk, milyen szinten állunk, és ki az, aki felé úton vagyunk. Ismerem Isten magasztosságát és az ember gyöngeségét, de erejét is."

Nazianzi Szent Gergely


2016. okt. 26.

Egy Murillo kép margójára

Nincsenek megjegyzések:
(Részletek Prohászka utolsó szentbeszédeiből)

"Eszembe jut erről egy történet, Istenes Szent János története. Ez a kedves szent valósággal a szeretet bolondja – és hőse volt. Mindenét a szegényeknek adta maradék nélkül. Utolsó erejét is odaadta. Önként, szeretetből ápolta a betegeket. Egy alkalommal kigyulladt a kórház. Mindenki menekült az üszkösödő romok közül. Ő behatolt a kórházba, és egymásután hordta ki a lángok közül a betegeket. Ezt a jelenetet örökítette meg Murillo gyönyörű művében. Istenes Szent János a homályban áll, hátán súlyos beteget visz, – a háttérben az égő kórház. Görnyed a súly alatt, de nem roskad össze, – megy egyenesen előre, mert előtte jár Krisztus, és világít. 
A világ sötétjében ez az egyetlen fény: Krisztus világít. Súlyos terhet viszek. Talán gyászt, talán más terhet... Nem roskadok össze, megyek, mert előttem jár a Krisztus, és világít. Hallom a gonoszok üvöltését, látom a világ nyelvöltögetését. Mindegy. Előttem a Krisztus, és megyek.""Murillo egyik képén Istenes Szent Jánost ábrázolja. Súlyos beteget visz a vállán. Előtte megy Krisztus lámpával, és világít a sötétségben. – Mi is így megyünk, és visszük a hátunkon keresztünket, hibáinkat. De előttünk megy Krisztus, és világít nekünk, hogy jó irányba menjünk. Szeresd a lelkedet! Légy tisztelettel saját lelked iránt, és becsüld meg azt. Legyen jelszavatok: a saját lelkemre vigyáznom kell."
"Az első napon hallottuk a csodálatos Murillo képet: a beteget hátán vivő szent előtt Krisztus világít. Minden ember vigye magával a maga fáklyáját."

2016. okt. 24.

A világról levált szív imája

Nincsenek megjegyzések:
Milyen a világról levált szív imája? Erre csak az alábbiakat felelhetem: A világról levált tisztaság nem imádkozhatik, mert aki imádkozik, azt kívánja Istentől, hogy részesévé tegye valaminek, vagy hogy valamitől megszabadítsa. Márpedig a világról levált szív nem kíván semmit és nincs is semmije, amitől szabadulni akarna. Ezért mentes minden imától, és az ő imája nem más mint hogy hasonlóvá váljék Istenhez. Ebből áll az ő egész imádsága. Ehhez még hozzá tehetjük azt, amit Szent Dionysius fűz Szent Pál alábbi szavaihoz: "Sokan vannak, akik mind azért futnak, hogy elnyerjék a koszorút, de csak egynek ítélhetik oda". (vö. 1Kor 9,24) - a lélek erői mind a koszorúért futnak, de ez csak a lélek lényegének ítéltetik oda - Dionysius tehát azt mondja: A koszorúért futni annyi, mint elfordulni valamennyi teremtménytől és eggyé válva önmagunkkal, beleoldódni a teremtetlenségbe.


És ha a lélek eljut idáig, akkor elveszíti a nevét, és Isten magába vonja, s ezáltal a lélek megsemmisül, úgy ahogyan a nap magába olvasztja és megsemmisíti a hajnalpírt. S ide semmi más nem vezeti el az embert, mint a világról való teljes leválás. Itt hivatkozhatunk még Ágostonra, aki azt mondja: ,,A léleknek van egy rejtett kapuja, amely az isteni természetbe vezet s ott minden dolog megszűnik számára''. Ez a kapu itt a földön nem egyéb, mint a teljes leválás a világról.

Eckhart Mester

2016. okt. 23.

Csak ekkor lehetsz boldog a világban

Nincsenek megjegyzések:
Ha a világnak többé már nincs hatalma fölötted és nem köt meg, az öröm és a szépség lakhelyévé válik. Csak akkor lehetsz boldog a világban, ha már szabad vagy tőle.

Niszargadatta Mahárádzs2016. okt. 22.

Az idők jelei

Nincsenek megjegyzések:
Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: "Jön az eső", és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: "Forróság lesz", és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság?


Lk 12,54-582016. okt. 20.

Csak egy mondat mára

Nincsenek megjegyzések:
„Aki fél az emberektől, az soha nem fog valami nagyot tenni Istenért.”

Szent Ignác


2016. okt. 17.

Isten helyes szolgálatához

Nincsenek megjegyzések:
Isten az Ő szolgáit nem csupán egyetlen úton, nem csupán egyetlen tevékenység által, nem csupán egyetlen módon vezeti, hanem tevékenységeik, útjaik és élethelyzeteik mindegyikében irányt mutat nekik – hiszen mindazt, ami jó, egyedül Isten teszi jóvá. Ha valaki abban a hiszemben van, hogy

 

Istent csakis a maga választotta módon szolgálhatja – például a kóruson énekelve –, az, ha másfelé szólítja őt Ura, nem fogja követni, hanem elfordul Tőle, és érzékeivel teljesen belemerül abba, amivel éppen foglalkozik, hogy aztán tehetetlenül átadja magát neki. Pedig nem szolgálja igaz módon Istent az, aki csak az általa választott módon szolgálja Őt. Sőt, az ilyen emberek valójában nem is szolgálják Istent, hiszen ha Ő más úton akarja őket vezetni, akkor elfordulnak Tőle – jóllehet Isten mindenütt jelen van, minden élethelyzetben és minden tevékenységben megtalálható. Mivel azonban ők csak bizonyos körülmények között és bizonyos feltételek teljesülése mellett hajlandók szolgálni Istent, s mivel nem tartják Őt bensőleg és őszintén a szemük előtt s nem hordják magukban (noha Isten mindenütt jelen van!), szétforgácsolódnak, elszalasztják kínálkozó lehetőségeiket, s így aztán tetteikkel és műveikkel, a különféle emberekkel és helyzetekkel kapcsolatban elégedetlenség költözik a szívükbe.